Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

Η ιστοσελίδα μας

Μπορείτε να μας επισκεφθείτε, εις το νέο Δικτυακό μας χώρο, URL:www.jimmamoglou.weebly.com

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009

O εσθιώμενος και μηδέποτε δαπανώμενος

Ιδού ημέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και συντελέσω επί τον οίκον Ισραήλ και επί τον οίκον Ιούδα διαθήκην καινήν, ού κατά την διαθήκην ήν εποίησα τοίς πατράσιν αυτών εν ημέρα επιλαβομένουυ μου της χειρός αυτών εξαγαγείν αυτούς εκ γης Αιγύπτου, ότι αυτοί ουκ ενέμειναν εν τη διαθήκη μου, καγώ ημέλησα αυτών, λέγει Κύριος. Ότι αύτη η διαθήκη ήν διαθήσομαι τω οίκω Ισραήλ μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, διδούς νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών, και επί καρδίας αυτών επιγράψω αυτούς, καί έσομαι αυτοίς εις Θεόν, και αυτό έσονταί μοι εις λαόν. και ού μή διδάξωσιν έκαστος τον πολίτην αυτού και έκαστος τον αδελφόν αυτού, λέγων. γνώθι τον Κύριον. ότι πάντες ειδήσουσί με από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών. ότι ίλεως έσομαι ταις αδικίαις αυτών, και των αμαρτιών αυτών και των ανομιών αυτών ού μή μνησθώ έτι. εν τω λέγειν καινήν, πεπαλαίωκε την πρώτην. το δε παλαιούμενον και γηράσκον εγγύς αφανισμού.